مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 32

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 43 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 32 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی زبان و ادبیات انگلیسی مترجمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %