مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 34

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 29 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 34 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کاردانی چاپ گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %