مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران

مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران

Center of Applied Science and Technology of FH 4

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 25 درصد از البرز، 13 درصد از یزد، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۳%
۶۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد 4 تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی سینما کارگردانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی تدوین فیلم سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی روابط عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی طراحی پارچه و لباس دوخت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی موسیقی آهنگسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۴ %