مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران

Center of Applied Science and Technology of Iran Chamber of Commerce Industries Mines & Agriculture

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 16 درصد از البرز، 16 درصد از آذربایجان شرقی، 11 درصد از آذربایجان غربی، 5 درصد از خراسان رضوی، 5 درصد از قزوین، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۷%
۴۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی، و ۴۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۲%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی امور گمرکی بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی معدن
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی معدن فرآوری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا مدیریت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت تبلیغات تجاری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸ %