مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی دانش زیبایی تیبا

مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی دانش زیبایی تیبا

Center of Applied Science and Technology of Tiba

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی دانش زیبایی تیبا در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند مرد هستند
مرد ۰ نفر ۰%
زن ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی دانش زیبایی تیبا در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند از ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند از {7} هستند
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی شرکت تعاونی دانش زیبایی تیبا در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند دارای مدرک ۰، و ۰ درصد از آنها که {6} نفر هستند دارای مدرک {7} هستند

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰ %