دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد

Center of Applied Science and Technology of Yasuj

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
علمی و کاربردی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کهگیلویه و بویراحمد
شهر
یاسوج

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کهگیلویه و بویراحمد، ، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان کهگیلویه و بویراحمد در آرمانگر عضو هستند که ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کهگیلویه و بویراحمد، ، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی ایمنی بهداشت و حفاظت فردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰۰%
۱۰۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %