مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران

Center of Applied Sciences Iran Tele Factories

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علمی و کاربردی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 11 درصد از خراسان رضوی، 11 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷۸%
۷۸%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز آموزش علمی کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی علوم کامپیوتر فناوری اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات ICT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر شبکه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %