دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار

Chabahar Maritime and Marine University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
چابهار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 20 درصد از تهران، 7 درصد از کرمان، 7 درصد از یزد، 7 درصد از البرز، 7 درصد از مازندران، 7 درصد از فارس، 7 درصد از خوزستان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مدیریت و بازرگانی دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی دریا کشتی سازی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی فیزیک دریا علوم دریایی و اقیانوسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا دریانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران_سواحل،بنادر و سازه های دریایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد زیست شناسی دریا
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد شیمی سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی دریا هیدرومکانیک کشتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %