دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری

Civil Aviation Technology College

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از البرز، 10 درصد از اردبیل، 10 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷۰%
۷۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده صنعت هواپیمایی کشوری در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی تعمیرات و نگهداری هواپیما
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰ %
کاردانی تعمیرات و نگهداری هواپیما
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی برق مخابرات هواپیمایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی تعمیر و نگهداری هواپیما
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی هوانوردی خلبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی هوانوردی خلبانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %