پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

College of Aburaihan University of Tehran

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از همدان، 9 درصد از مازندران، 9 درصد از کرمان، 6 درصد از هرمزگان، 6 درصد از اصفهان، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا MBA کارآفرینی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی نفت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد سینما کارگردانی تئاتر و هنر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷ %