پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

College of Aburaihan University of Tehran

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 13 درصد از همدان، 9 درصد از کرمان، 9 درصد از مازندران، 6 درصد از اصفهان، 6 درصد از هرمزگان، و ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۸%
۲۸%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از پردیس ابوریحان دانشگاه تهران در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۰%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم باغبانی فیزیولوژی و اصلاح سبزی ها
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی کشاورزی ماشین آلات کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی فضای سبز کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی آموزش ابتدایی پیش دبستانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد تربیت بدنی آسیب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷ %