دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان

Damghan University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
دامغان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 21 درصد از سمنان، 8 درصد از البرز، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از قزوین، 4 درصد از اصفهان، 4 درصد از خراسان رضوی، 4 درصد از کرمانشاه، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲%
سمنان
بیش از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه دامغان در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۵۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی زمین شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی آمار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۵۲%
۵۲ %