موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین

موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین

Darolfonoon Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قزوین، 30 درصد از تهران، 30 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی دارالفنون قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %