مرکز دانشگاه های الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان

مرکز دانشگاه های الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان

E learning Center of Isfahan University of Technology

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | مجازی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز دانشگاه های الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز دانشگاه های الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 25 درصد از هرمزگان، 25 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۰%
۵۰%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مرکز دانشگاه های الکترونیکی دانشگاه صنعتی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک اصفهان، 25 درصد از هرمزگان، 25 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد هوانوردی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد مکانیک طراحی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %