موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارم

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارم

Eram Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارم در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارم در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 11 درصد از آذربایجان غربی، 11 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷۸%
۷۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارم در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی هنر ارتباط تصویری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کاردانی گرافیک عکاسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی شهرسازی هنر و معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی گرافیک کامپیوتری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی هنر گرافیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %