موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند

Ershad Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
دماوند
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۲۵%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند در آرمانگر عضو هستند که ۸۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از البرز، و ۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۸۸%
۸۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ارشاد دماوند در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۳%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی صنایع برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %