موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق

Eshragh Institute of Higher Education

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
بجنورد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان شمالی، 14 درصد از خراسان رضوی، 11 درصد از تهران، 4 درصد از خراسان جنوبی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان شمالی
بیش از ۱۰ نفر
۷۱%
۷۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی اشراق در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی معماری معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۳۷%
۳۷ %