پردیس فارابی دانشگاه تهران قم

پردیس فارابی دانشگاه تهران قم

Farabi Campus of University of Tehran

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | سایر
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قم
شهر
قم
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم در آرمانگر عضو هستند که ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 22 درصد از البرز، 11 درصد از مازندران، 11 درصد از آذربایجان غربی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۵۶%
۵۶%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از پردیس فارابی دانشگاه تهران قم در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد MBA منابع انسانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %