موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فاطمیه

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فاطمیه

Fatemiyeh Institute of Higher Education

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
شیراز

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فاطمیه در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فاطمیه در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از فارس، 25 درصد از خوزستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی فاطمیه در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا ریاضی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کاردانی علوم کامپیوتر سایر گرایش ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مدیریت بیمه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %