موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد

Foulad Institute of Technology

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
فولادشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد در آرمانگر عضو هستند که ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 15 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۸۵%
۸۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی صنعتی فولاد در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی صنایع تولیدات صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی فناوری و اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %