دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

دانشکده فنی و مهندسی گرمسار

Garmsar Faculty of Engineering

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
گرمسار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده فنی و مهندسی گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۲%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده فنی و مهندسی گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 18 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از بوشهر، 9 درصد از سمنان، 9 درصد از کردستان، 9 درصد از مرکزی، 9 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشکده فنی و مهندسی گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک تهران، 18 درصد از آذربایجان شرقی، 9 درصد از بوشهر، 9 درصد از سمنان، 9 درصد از کردستان، 9 درصد از مرکزی، 9 درصد از فارس، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی صنایع دستی چوب،سفال، دکوراسیون داخلی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی مکانیک نقشه کشی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %