دانشگاه گرمسار

دانشگاه گرمسار

Garmsar University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سمنان
شهر
گرمسار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۵۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۹۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 7 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۹۳%
۹۳%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه گرمسار در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی نفت بهره برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی نفت مخازن
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم تربیتی برنامه ریزی آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی معماری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %