دانشگاه علوم پزشکی قزوین

دانشگاه علوم پزشکی قزوین

Ghazvin University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
قزوین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از قزوین، 18 درصد از تهران، 9 درصد از لرستان، 9 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 9 درصد از همدان، 9 درصد از آذربایجان شرقی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴۵%
۴۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی قزوین در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد پرستاری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی هوشبری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کاردانی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
دکترا دندانپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %