دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت

دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت

Gilan University of Medical Scciences

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گیلان
شهر
رشت
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۷%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گیلان، 8 درصد از مازندران، 8 درصد از کردستان، 8 درصد از گلستان، 8 درصد از اردبیل، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گیلان رشت در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی فناوری اطلاعات IT تجارت الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا شیمی مهندسی پلیمر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی اتاق عمل پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۲%
۲ %