دانشگاه علوم پزشکی گناباد

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

Gonabad University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
گناباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۵۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 25 درصد از آذربایجان غربی، 13 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 13 درصد از خراسان جنوبی، 13 درصد از خراسان شمالی، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۸%
۳۸%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %