دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

Gorgan Agricultural Sciences and Natural Resources University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
بازرگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۵۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۵۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۴۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 13 درصد از خراسان رضوی، 13 درصد از تهران، 10 درصد از خراسان شمالی، 8 درصد از مازندران، 6 درصد از البرز، 5 درصد از قزوین، و ۱۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
بیش از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد کشاورزی مهندسی منابع آب
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی منابع طبیعی چوب و کاغذ
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی علوم باغبانی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی منابع طبیعی شیلات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی آبخیز
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد دامپروری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۵%
۶۵ %