موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف

Hadaf Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
فارس
شهر
پاسارگاد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف در آرمانگر عضو هستند که ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۷%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف در آرمانگر عضو هستند که ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مازندران، 20 درصد از خراسان شمالی، 13 درصد از گیلان، 13 درصد از تهران، 7 درصد از گلستان، 7 درصد از کردستان، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴۰%
۴۰%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی هدف در آرمانگر عضو هستند که ۷۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات IT امنیت اطلاعات
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی علوم کامپیوتر سیستمهای اطلاعاتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و محیط کار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %