موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی

موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی

Hakim jorjani Institute of Higher Education

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
غیر انتفاعی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان غربی
شهر
بازرگان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۶۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 23 درصد از تهران، 8 درصد از مازندران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی حکیم جرجانی در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی بانکداری
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
دکترا مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی علوم کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %