دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

Hamadan University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از همدان، 10 درصد از کردستان، 7 درصد از قزوین، 7 درصد از کرمانشاه، 7 درصد از تهران، 7 درصد از لرستان، 7 درصد از آذربایجان غربی، 7 درصد از مرکزی، 7 درصد از خوزستان، و ۱۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۱%
۳۱%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی فوریت های پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد پرستاری مراقبتهای ویژه
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی بیهوشی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %