دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه صنعتی همدان

Hamedan University of Technology

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
همدان
شهر
همدان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۷%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از همدان، 33 درصد از تهران، 7 درصد از خوزستان، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
همدان
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه صنعتی همدان در آرمانگر عضو هستند که ۸۷ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۸۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی کامپیوتر سخت افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی معدن استخراج
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی متالوژی استخراجی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی ارشد مهندسی مواد متالوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد فیزیک
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی برق ابزار دقیق
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %