مجتمع آموزش عالی اسفراین

مجتمع آموزش عالی اسفراین

Higher Education Complex Engineering Esfarayen

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان شمالی
شهر
اسفراین
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی اسفراین در آرمانگر عضو هستند که ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی اسفراین در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 22 درصد از گیلان، 11 درصد از خوزستان، 11 درصد از خراسان شمالی، 11 درصد از لرستان، 11 درصد از خراسان رضوی، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان شمالی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی اسفراین در آرمانگر عضو هستند که ۸۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کاردانی طراحی صنعتی ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱ %