مجتمع آموزش عالی سراوان

مجتمع آموزش عالی سراوان

Higher Education Complex Saravan

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
سیستان و بلوچستان
شهر
سراوان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی سراوان در آرمانگر عضو هستند که ۰ درصد از آنها که ۰ نفر هستند زن، و ۱۰۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%
مرد ۰ نفر ۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی سراوان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سیستان و بلوچستان، 17 درصد از کرمانشاه، 17 درصد از گیلان، 17 درصد از آذربایجان شرقی، 17 درصد از هرمزگان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از مجتمع آموزش عالی سراوان در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سیستان و بلوچستان، 17 درصد از کرمانشاه، 17 درصد از گیلان، 17 درصد از آذربایجان شرقی، 17 درصد از هرمزگان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی کشاورزی گیاهان دارویی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
کمتر از ۱۰ نفر
۱۷%
۱۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %