دانشگاه هرمزگان

دانشگاه هرمزگان

Hormozgan University

بیش از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
شهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه هرمزگان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۴۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۴۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۵۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه هرمزگان در آرمانگر عضو هستند که ۴۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از هرمزگان، 21 درصد از فارس، 5 درصد از کرمان، 5 درصد از مازندران، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از بوشهر، و ۱۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۵۰ نفر
۴۱%
۴۱%
فارس
بیش از ۱۰ نفر
۲۱%
۲۱%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
بوشهر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
بیش از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۵۰ نفر از دانشگاه هرمزگان در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۴۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد سنجش از دور و اطلاعات جغرافیایی GIS
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد جغرافیا
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد منابع طبیعی محیط زیست
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی آموزش
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۵۰ نفر
۶۰%
۶۰ %