دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان

Hormozgan University Of Medical Sciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
هرمزگان
شهر
بندرعباس
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آرمانگر عضو هستند که ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از هرمزگان، 25 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %