دانشگاه علوم پزشکی ایلام

دانشگاه علوم پزشکی ایلام

Ilam University of Medical Scciences

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
ایلام
شهر
ایلام

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۳۸%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۶۳%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از ایلام، 13 درصد از فارس، 13 درصد از تهران، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
ایلام
کمتر از ۱۰ نفر
۷۵%
۷۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایلام در آرمانگر عضو هستند که ۷۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۷۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۵%
۲۵ %
کارشناسی مامایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۳ %