دانشگاه امام صادق

دانشگاه امام صادق

Imam Sadiq University

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه امام صادق در آرمانگر عضو هستند که ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه امام صادق در آرمانگر عضو هستند که ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از مازندران، 10 درصد از البرز، 10 درصد از گلستان، 5 درصد از فارس، 5 درصد از آذربایجان شرقی، 5 درصد از خراسان رضوی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۵۵%
۵۵%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
گلستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه امام صادق در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۵%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۴۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد علوم ارتباطات امور فرهنگی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی الهیات فلسفه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد الهیات فلسفه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ریاضی محض
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
دکترا فلسفه معارف
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم تربیتی و معارف اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد علوم سیاسی اندیشه
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵ %