دانشگاه مجازی امام خمینی (ره)

دانشگاه مجازی امام خمینی (ره)

Imam khomeini Open University

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | مجازی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 20 درصد از قم، 20 درصد از البرز، 20 درصد از یزد، 20 درصد از تهران، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه مجازی امام خمینی (ره) در آرمانگر عضو هستند که ۸۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کاردانی هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۸۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کاردانی معماری طراحی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی الهیات فقه و مبانی حقوق اسلامی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی مهندسی مکانیک ساخت و تولید
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی الهیات تاریخ اسلام
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی کشاورزی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %