مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران

مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران

Industrial Research & Training Center of Iran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دولتی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
آذرشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۰ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۲۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کرمانشاه، 20 درصد از آذربایجان غربی، 13 درصد از خوزستان، 7 درصد از اردبیل، 7 درصد از هرمزگان، 7 درصد از تهران، 7 درصد از فارس، 7 درصد از گیلان، 7 درصد از زنجان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کرمانشاه
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از مرکز پژوهشی مدیریت صنعتی ایران در آرمانگر عضو هستند که ۴۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۴۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۳%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۷%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۰%
۲۰ %
کارشناسی ارشد MBA
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
دکترا مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کاردانی مدیریت صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی جهانگردی گردشگری
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی الهیات علوم حوزوی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %