موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی

Institute for management and planning studies

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | غیر انتفاعی
وب سایت
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در آرمانگر عضو هستند که ۳۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۷۰%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از تهران، 10 درصد از اصفهان، 10 درصد از خوزستان، 10 درصد از اردبیل، 10 درصد از آذربایجان شرقی، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۶۰%
۶۰%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی در آرمانگر عضو هستند که ۶۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۲۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک دکترا هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۶۰%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۲۰%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %
دکترا مدیریت امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد MBA استراتژی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد اقتصاد برنامه ریزی سیستمها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کاردانی مدیریت امور اداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
دکترا اقتصاد
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %