دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران

Iran University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۵۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۵۵%
زن بیش از ۱۰ نفر ۴۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 9 درصد از مازندران، 9 درصد از البرز، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از خوزستان، و ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۳%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۳۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

دکترا پزشکی دکترای حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی کاردرمانی توانبخشی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا تربیت بدنی فیزیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا پزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا علوم آزمایشگاهی میکروب شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت توانبخشی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد فناوری اطلاعات سلامت
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %