دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

Isfahan University of Medical Scciences

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
اصفهان
شهر
اصفهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۳۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۳۴%
زن بیش از ۱۰ نفر ۶۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۴۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اصفهان، 16 درصد از تهران، 6 درصد از چهارمحال و بختیاری، 6 درصد از همدان، 6 درصد از خوزستان، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اصفهان
بیش از ۱۰ نفر
۴۴%
۴۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
چهارمحال و بختیاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
همدان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۲۲%
۲۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در آرمانگر عضو هستند که ۶۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۸ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۳%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۸%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی صنایع ایمنی و بهداشت
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی پرستاری پیراپزشکی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا داروسازی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی فیزیوتراپی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی پرستاری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد دامپزشکی بهداشت ایمنی و مواد غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %