دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

Islamic Azad University Medical Branch of Tehran

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۸۴ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۸۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از تهران، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از قزوین، 4 درصد از مازندران، و ۱۳ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۷۱%
۷۱%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۵۰ نفر ۷۸%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۴%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۲%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷ %
کارشناسی زیست شناسی بیوشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی صنایع غذایی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۹%
۴۹ %