دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

Islamic Azad University Medical Branch of Tehran

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند زن، و ۲۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۲%
زن بیش از ۱۰ نفر ۷۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 11 درصد از خوزستان، 6 درصد از فارس، 6 درصد از گیلان، 6 درصد از قزوین، 6 درصد از آذربایجان شرقی، 6 درصد از کرمان، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۱%
۶۱%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
گیلان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۶۷%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۷%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۱۱%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی علوم آزمایشگاهی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
دکترا پزشکی پزشک عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی کارشناس بهداشت عمومی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۰%
۳۰ %