دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

Islamic Azad University Medical Branch of Tehran

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | علوم پزشکی
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
تهران
شهر
تهران
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند زن، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
زن کمتر از ۵۰ نفر ۷۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از تهران، 6 درصد از کرمان، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از مازندران، و ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۶۸%
۶۸%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
مازندران
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران در آرمانگر عضو هستند که ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۳%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی بهداشت حرفه ای
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی روانشناسی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی مهندسی پزشکی بالینی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی روانشناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی بهداشت محیط
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
دکترا زیست شناسی میکروبیولوژی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۵۲%
۵۲ %