دانشگاه آزاد اسلامی اهر

دانشگاه آزاد اسلامی اهر

Islamic Azad University of Ahar

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
اهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهر در آرمانگر عضو هستند که ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهر در آرمانگر عضو هستند که ۳۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از اردبیل، 33 درصد از آذربایجان شرقی، 16 درصد از تهران، 6 درصد از آذربایجان غربی، و ۱۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
اردبیل
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
آذربایجان شرقی
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۱ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد کمتر از ۵۰ نفر ۵۱%
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۵%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۴%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی عمران عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۲%
۱۲ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی شیمی کاربردی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد ایمنی بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۲%
۴۲ %