دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

Islamic Azad University of Arak

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۲%
زن بیش از ۱۰۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از مرکزی، 21 درصد از تهران، 5 درصد از خوزستان، 4 درصد از لرستان، 4 درصد از البرز، و ۱۸ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
بیش از ۱۰۰ نفر
۴۸%
۴۸%
تهران
بیش از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱%
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵%
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۸%
۱۸%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۲%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۶%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۸۱%
۸۱ %