دانشگاه آزاد اسلامی اراک

دانشگاه آزاد اسلامی اراک

Islamic Azad University of Arak

بیش از ۱۰۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
اراک

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۳۸ درصد از آنها که بیش از ۵۰ نفر هستند زن، و ۶۲ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰۰ نفر ۶۲%
زن بیش از ۵۰ نفر ۳۸%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند از مرکزی، 21 درصد از تهران، 6 درصد از خوزستان، 6 درصد از لرستان، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
بیش از ۱۰۰ نفر
۴۸%
۴۸%
تهران
کمتر از ۵۰ نفر
۲۱%
۲۱%
خوزستان
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
لرستان
بیش از ۱۰ نفر
۶%
۶%
سایر استان ها
کمتر از ۵۰ نفر
۱۹%
۱۹%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اراک در آرمانگر عضو هستند که ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد، و ۴۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی هستند
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰۰ نفر ۴۵%
کارشناسی بیش از ۱۰۰ نفر ۴۵%
دکترا بیش از ۱۰ نفر ۵%
کاردانی بیش از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
بیش از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
بیش از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی مکانیک جامدات
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰۰ نفر
۷۶%
۷۶ %
کاربران منتخب