دانشگاه آزاد اسلامی اردکان

دانشگاه آزاد اسلامی اردکان

Islamic Azad University of Ardakan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
یزد
شهر
اردکان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۱۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۵ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۵%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۵%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۶۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از یزد، 15 درصد از اصفهان، 8 درصد از لرستان، 8 درصد از فارس، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
یزد
کمتر از ۱۰ نفر
۶۹%
۶۹%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی اردکان در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۳۱%
دکترا کمتر از ۱۰ نفر ۸%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۸%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۳%
۲۳ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۵%
۱۵ %
دکترا شیمی تجزیه
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی آموزش ابتدایی
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کاردانی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
کارشناسی مهندسی مکانیک خودرو
کمتر از ۱۰ نفر
۸%
۸ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %