دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر

Islamic Azad University of Azadshahr

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
وب سایت
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
گلستان
شهر
آزادشهر
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در آرمانگر عضو هستند که ۲۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۷۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در آرمانگر عضو هستند که ۶۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از گلستان، 11 درصد از سمنان، 7 درصد از تهران، 4 درصد از کرمان، 4 درصد از خوزستان، 4 درصد از سیستان و بلوچستان، 4 درصد از آذربایجان غربی، و -۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
گلستان
بیش از ۱۰ نفر
۶۸%
۶۸%
سمنان
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۷%
۷%
کرمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
خوزستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سیستان و بلوچستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۲%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی آزادشهر در آرمانگر عضو هستند که ۵۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۴%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد دامپروری ژنتیک
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT مهندسی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد کشاورزی ژنتیک و اصلاح دام
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم دامی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد علوم تربیتی برنامه ریزی درسی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد حقوق خصوصی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی مهندسی عمران راه و ساختمان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۳%
۴۳ %