دانشگاه آزاد اسلامی بیجار

دانشگاه آزاد اسلامی بیجار

Islamic Azad University of Bijar

کمتر از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
کردستان
شهر
بیجار
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بیجار در آرمانگر عضو هستند که ۱۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۱۰ نفر ۸۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بیجار در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از کردستان، 14 درصد از سایر استان ها، 14 درصد از تهران، 14 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵۷%
۵۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۱%
۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بیجار در آرمانگر عضو هستند که ۵۷ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کردستان، 14 درصد از سایر استان ها، 14 درصد از تهران، 14 درصد از البرز، و ۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک سایر استان ها هستند
کارشناسی کمتر از ۱۰ نفر ۱۰۰%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۹%
۲۹ %
کارشناسی برق الکتروتکنیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۴%
۱۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱ %