دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا

دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا

Islamic Azad University of Boinzahra

کمتر از ۵۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
کمتر از ۵۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
قزوین
شهر
بوئین زهرا
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا در آرمانگر عضو هستند که ۲۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۷۶ درصد از آنها که کمتر از ۵۰ نفر هستند مرد هستند
مرد کمتر از ۵۰ نفر ۷۶%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۲۴%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا در آرمانگر عضو هستند که ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از البرز، 33 درصد از تهران، 27 درصد از قزوین، و ۴ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
البرز
بیش از ۱۰ نفر
۳۶%
۳۶%
تهران
بیش از ۱۰ نفر
۳۳%
۳۳%
قزوین
کمتر از ۱۰ نفر
۲۷%
۲۷%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

کمتر از ۵۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بوئین زهرا در آرمانگر عضو هستند که ۵۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۳۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۵۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۳۶%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۸%
۱۸ %
کارشناسی مهندسی عمران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۶%
۶ %
کارشناسی روانشناسی صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت بازاریابی
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی مهندسی تکنولوژی نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
کمتر از ۱۰ نفر
۳%
۳ %
سایر رشته های تحصیلی
بیش از ۱۰ نفر
۴۶%
۴۶ %