دانشگاه آزاد اسلامی بناب

دانشگاه آزاد اسلامی بناب

Islamic Azad University of Bonab

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
آذربایجان شرقی
شهر
بناب
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بناب در آرمانگر عضو هستند که ۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۹۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۹۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بناب در آرمانگر عضو هستند که ۳۵ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از آذربایجان شرقی، 35 درصد از آذربایجان غربی، 9 درصد از تهران، 9 درصد از اردبیل، 4 درصد از زنجان، 4 درصد از کردستان، 4 درصد از البرز، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
آذربایجان شرقی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
آذربایجان غربی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۵%
۳۵%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
اردبیل
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹%
زنجان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
کردستان
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی بناب در آرمانگر عضو هستند که ۴۸ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۴۳ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۴۸%
کارشناسی ارشد بیش از ۱۰ نفر ۴۳%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۹%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی مکانیک سیالات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۳%
۱۳ %
کارشناسی مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۹%
۹ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران نقشه برداری
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی و مدیریت ساخت
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کاردانی معماری نقشه کشی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
کارشناسی حسابداری صنعتی
کمتر از ۱۰ نفر
۴%
۴ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲ %