دانشگاه آزاد اسلامی فراهان

دانشگاه آزاد اسلامی فراهان

Islamic Azad University of Farhan

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
مرکزی
شهر
فراهان
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فراهان در آرمانگر عضو هستند که ۱۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۴%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۶%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فراهان در آرمانگر عضو هستند که ۳۲ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از مرکزی، 32 درصد از تهران، 11 درصد از البرز، 5 درصد از لرستان، 5 درصد از کهگیلویه و بویراحمد، 5 درصد از فارس، 5 درصد از اصفهان، 5 درصد از قم، و ۰ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
مرکزی
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
تهران
کمتر از ۱۰ نفر
۳۲%
۳۲%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱%
لرستان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
کهگیلویه و بویراحمد
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
فارس
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
اصفهان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
قم
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی فراهان در آرمانگر عضو هستند که ۷۴ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۲۶ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۴%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۲۶%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۲۶%
۲۶ %
کارشناسی مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۶%
۱۶ %
کارشناسی مهندسی پتروشیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد مهندسی شیمی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی حقوق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %
کارشناسی ارشد حسابداری
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد شیمی مهندسی پلیمر
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری بازرگانی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی کشاورزی زراعت
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۰%
۰ %