دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

دانشگاه آزاد اسلامی گناباد

Islamic Azad University of Gonabad

بیش از ۱۰   نفر عضو در آرمانگر
نوع
دانشگاه | آزاد
اعضا
بیش از ۱۰ نفر عضو
کشور
ایران
استان
خراسان رضوی
شهر
گناباد
کاربران منتخب

آمار کاربران بر اساس جنسیت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند زن، و ۸۱ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند مرد هستند
مرد بیش از ۱۰ نفر ۸۱%
زن کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%

آمار کاربران بر اساس استان محل اقامت

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۶۷ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند از خراسان رضوی، 19 درصد از خراسان جنوبی، 5 درصد از سایر استان ها، 5 درصد از البرز، 5 درصد از هرمزگان، و -۱ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند از سایر استان ها هستند
خراسان رضوی
بیش از ۱۰ نفر
۶۷%
۶۷%
خراسان جنوبی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۹%
۱۹%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
البرز
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
هرمزگان
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵%
سایر استان ها
کمتر از ۱۰ نفر
%
-۱%

آمار کاربران بر اساس مدرک تحصیلی

بیش از ۱۰ نفر از دانشگاه آزاد اسلامی گناباد در آرمانگر عضو هستند که ۷۶ درصد از آنها که بیش از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی، و ۱۹ درصد از آنها که کمتر از ۱۰ نفر هستند دارای مدرک کارشناسی ارشد هستند
کارشناسی بیش از ۱۰ نفر ۷۶%
کارشناسی ارشد کمتر از ۱۰ نفر ۱۹%
کاردانی کمتر از ۱۰ نفر ۵%

آمار کاربران بر اساس رشته تحصیلی

کارشناسی مهندسی برق قدرت
کمتر از ۱۰ نفر
۲۴%
۲۴ %
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق شبکه های انتقال و توزیع
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی مهندسی برق
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق مخابرات
کمتر از ۱۰ نفر
۱۰%
۱۰ %
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی حسابداری مالی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی مهندسی مکانیک تاسیسات
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی علوم اجتماعی خدمات اجتماعی
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
کارشناسی ارشد مهندسی برق کنترل
کمتر از ۱۰ نفر
۵%
۵ %
سایر رشته های تحصیلی
کمتر از ۱۰ نفر
۱۱%
۱۱ %